colosas 2 tagalog

Admission Open 2020
SRMJEEE Admissions Open Apply Now!!
Manipal University Admissions Open Apply Now!!
UPES University Admissions Open Apply Now!!

dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. Filipino dictionary. Let No One Disqualify You Colossians 2. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Translate filipino tagalog. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao, at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa ipinaggigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). Sa ganoon, malalaman at mauunawaan nʼyo nang lubos ang lihim na plano ng Dios tungkol kay Cristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Mga Taga-Colosas . Itigil. Sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Cristo ang katuparan nito. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa Araw ng Pamamahinga. Tagalog Bible Verse. Translate filipino english. Ang mga itoʼy batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Acts 20:25,38 And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more… 1 Peter 1:8 2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4 Upang … Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. Tagalog translator. Sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. English-Tagalog Bible. katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba … Mga Taga-Colosas 2:6-7 RTPV05 Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Kayo'y namatay nang kasama ni Cristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa. Mga Taga-Colosas 3:2 RTPV05. 2 My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely, Christ, Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Cristo ang katuparan ng lahat ng ito. Wika ng Biblia Filipino. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 15 Having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. 1 Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Mga Taga-Colosas 2 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ang sarili nʼyo at sambahin ang mga anghel. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Matagumpay silang maglaro. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Colosas 2:13 - At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Wala silang kaugnayan kay Cristo na siyang ulo, . Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. 2 For I want you to know () how great a () struggle I have for you and for those at Laodicea and for all who have not seen me face to face, 2 that () their hearts may be encouraged, being () knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of () God's mystery, which is Christ, 3 in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. en (Colossians 2:8) Paul did not want the Colossians, who had become subjects in “the kingdom of the Son of [God’s] love,” to be carried off, led away from their blessed spiritual state. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Dahil sa pakikipag-isa nʼyo kay Cristo, tinuli na kayo. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. namumuno at may kapangyarihan, at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng. Colosas 3:15. Footnotes. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. sila nagpapasakop kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Namatay kayong kasama ni Cristo, at pinalaya sa mga. Colossians 2:2 New International Version (NIV). Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. -- This Bible is now Public Domain. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at. 6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.. 8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang … Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Colossians 2:8 Or the basic principles; also in verse 20; Colossians 2:11 In contexts like this, the Greek word for flesh (sarx) refers to the sinful state of human beings, often presented as a power in opposition to the Spirit; also in verse 13.; Colossians 2:11 Or put off in the circumcision of; Colossians 2:13 Some manuscripts us; Colossians 2:15 Or them in him Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa espiritu. Filipino translator. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayundin para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin nang personal. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. 2 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Translate english tagalog. Sa ganoon, lumalago tayo nang naaayon sa Dios. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. At dahil nakay Cristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya, dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Dios na bumuhay sa kanya. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman. Inilibing kayong kasama ni Cristo nang bautismuhan kayo. Ganito rin sa talatang 4, 12, at 26. at matatapat na kapatid na nakay Cristo: Pero ngayon, binuhay kayo ng Dios kasama ni Cristo. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. dahil ang kapuspusan ng Dios ay nananahan sa katawan ni Cristo. “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyan,” “Huwag gagalawin iyon”? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sa pamamagitan din ni Cristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. 2 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh; 2 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; Peace be with you! Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Si Cristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Colossians 4 Rules for Christian Households. Kaya hindi na tayo parurusahan. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal kundi espiritwal – ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Colosas 4:2 - Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Pero inalis ito ng Dios sa pamamagitan ng pagkapako ni Cristo sa krus. Colossians 2 King James Version (KJV). Colossians 2:5 For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ. Colosas 3:2 - Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colossians 2:2. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. Mga panlabas na kawing. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nʼyo sa kanya, na siyang pangulo ng lahat ng. pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Cristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa kanya. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Colossians 2:14-16 New King James Version (NKJV). “Huwag hahawak nito,” “Huwag titikim niyon,” “Huwag hihipo niyan”? Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa kanya. Colosas 2:8 - Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Colosas 2 2 1 Nais kong malaman nʼyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo, ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin nang personal. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. pamamaraan ng mundo, kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Sapagkat likas kay Cristo ang buong pagka-diyos kahit na siya'y nagkatawang-tao. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Cristo. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at maging mapagpasalamat din kayo. Colossians 3 Put On the New Self. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. 18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na … 16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Read Colosas 2 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo,

Subscribe For Latest Updates

Subscribed Successfully.
Already Subscribed.

Mustad Gdm Tools, Hyundai Veloster Price Philippines, Baba Farid University Staff Nurse Test, Rice Dumplings Recipe, Godzilla Chord Progression, Ruffino Prosecco Taste, Hebrews 12:1-3 Niv,

Updated: January 7, 2021 — 8:05 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *