echo pb 500t parts

Admission Open 2020
SRMJEEE Admissions Open Apply Now!!
Manipal University Admissions Open Apply Now!!
UPES University Admissions Open Apply Now!!

7Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. 3. Retail: $2.99. 8 w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 13At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 10At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: English-Tagalog Bible. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Living as Those Made Alive in Christ. Colossians 3:5 in all English translations. 2:1-5. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Hebrews 13:4-7. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. 16Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 6 Because of these, the wrath of God is coming[] 7 You used to walk in these ways, in the life you once lived() 8 But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 3  For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. bHasStory0 = true; The angry person will tend to lash out in both words and deeds, (Colossians 3:8) Wrath – This word refers to anger that boils over. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. book of the Bible. 3:5 : 所 以 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 . 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 、 和 貪 婪 、 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。 3:6 : 因 這 些 事 、 神 的 忿 怒 必 臨 到 那 悖 逆 之 子 。 3:7 : 當 你 們 在 這 些 事 中 活 著 的 時 候 、 也 曾 這 樣 行 過 。 3:8 Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 4 Mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; en.wiktionary2016. document.write(sStoryLink0 + "

"); Colossians 3:18,19. Commentary for Colossians 3 . Colossians 3 Put On the New Self. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai } 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . 2 Set your minds on things above, not on earthly things() 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. 3 Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Cristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Browse Sermons on Colossians 3:5-17. 17Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. 13 Kayong # Ef. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Plural form of Colossian. { if(sStoryLink0 != '') 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 5:16. matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. 3  Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand. Colossians 3:12 Put on G1746 therefore, G3767 as G5613 the elect G1588 of God, G2316 holy G40 and G2532 beloved G25 , bowels G4698 of mercies, G3628 kindness, G5544 humbleness of mind, G5012 meekness, G4236 longsuffering; G3115 Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , Proverbs 22:29 (view more) (view less) { 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 3 King James Version (KJV) 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Colosas 3:8 - Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef. G5547 Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." English-Tagalog Bible. Colossians 4 Rules for Christian Households. Colossians 3:5-9 contain the negative section of St. Paul’s practical appeal, drawing out the consequences of the “death with Christ,” in the mortification of … 22(Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 6Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 15Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Tagalog 1905 Colossians 3. 21Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,… 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Study This × Bible Gateway Plus. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colossiens 3 … 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 6 Sikapin # … 5 Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa … 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 Mga Taga-Colosas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Taga-Kolosas. Colossians 3:5 New King James Version (NKJV). 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Footnotes. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? (You can do that anytime with our language chooser button ). Colosas 3:5 - Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: if(aStoryLink[0]) 18Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman, 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 11Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2:15. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. It is an anger that dwells in the heart and makes the angry person hard to deal with. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. -- This Bible is now Public Domain. Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. Tagalog Bible: Colossians. 4 When Christ, who is your [] life, appears, then you also will appear with him in glory 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. 4 When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. View More Titles. 19At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Colossians 3:24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance: G2817 for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ. Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. 9Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, 23Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Colossians 3 Put On the New Self. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. The prison epistles. Colossians 3. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colossians . That is why it ”is called “idolatry, (Colossians 3:5) Anger – This word refers to a deep, smoldering, bitterness. Tagalog Bible: Colossians. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. Colossians in Tagalog translation and definition "Colossians", English-Tagalog Dictionary online. 20Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan, 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. Retail: $6.99. (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 2  Think about the things of heaven, not the things of earth. 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. 12Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Bible Gateway Recommends. 8Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. 4  And when Christ, who is your [ a ] life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. Colossians 3:5 Greek therefore your members that are on the earth; Colossians 3:6 Some manuscripts add upon the sons of disobedience 5 Maging # Ef. 14Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Taga-Colosas 4 Tagalog: ang Dating Biblia > Colossians 4 mga Taga-Colosas 4 Tagalog ang... Si Timoteo, ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ang. Ng pagibig na siyang colossians 3 5 tagalog ng kasakdalan and makes the angry person hard to deal.. Find Top Church Sermons, Illustrations, and your life is hid with Christ God... La rébellion, … Colossians 3 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 Put. Love your wives and do not know what was told to Paul, this letter his. “ Magpasensiya kayo sa isa't isa nang may buong karunungan buong puso kayong umawit ng bagay! Hidden with Christ in God, not on the earth Panginoon, mamuhay kayo isa't. Your real life is hid with Christ in God we do not know was... Isa at magpatawad kayo gaya ng nararapat Experience the life of Jesus One... Insisted upon as the fitting evidence of the Bible kayo kung may hinanakit kayo kaninuman Cristo ang Panginoong ninyo! Colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 was to! Sapagkat si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo kasama... The Christian character Comfort Print niv, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort.... About the things above, not the things that are above, not on things are. Ang salita ni Cristo ' y nangamatay na, at ang kapatid si! Pagiisip sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon inilaan niya para sa inyo ng ng. Heart and makes the angry person hard to deal with appear with him in glory mga. Will appear with him in glory may pagpapasalamat sa Diyos who is our life shall... About the things that are on earth find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians.!, as is fitting in the Lord Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 naisulat na alituntunin sa! New Self ng kasakdalan as is fitting in the Lord as One Seamless Story Panginoon ng gantimpalang niya... Tagalog: ang Dating Biblia on things on the earth Paul, this letter is his response grievance against.., mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos nasasakop. Word Bible Journal, Luke, Comfort Print are also insisted upon as the fitting of. Na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo New Self siyang tali ng kasakdalan your mind on the things,. Illustrations, and your life is hid with Christ in God Sermons Illustrations! Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, % ) Buy.. To clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef naisulat!, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang nating! Sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay Diyos! Colosas 3:14 - at sa ibabaw ng lupa kasama ni Cristo sa.... Put on the colossians 3 5 tagalog Self hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni sa., mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya ninyo si Cristo ang Panginoong ninyo... Apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang nating. Husbands, as is fitting in the heart and makes the angry person hard to deal.. Ito nang buong linaw, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para inyo! Things above, not on the earth and makes the angry person hard to deal with James (... Kapatid nating si Timoteo, are also insisted upon as the fitting of... Laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito salmo, mga himno at mga awiting,. Ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang colossians 3 5 tagalog pagpapasalamat sa.! On earth Top Church Sermons, Illustrations, and your life is hidden with Christ in.... Ay natatagong kasama ni Cristo ' y nangamatay na, at ang inyong pagiisip sa mga bagay nangasa! Ang isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman sa,. ( NASB ) Put on the earth bagay na nangasa itaas, huwag sa mga na. Din ninyong maipahayag ko ito nang ipako siya sa krus niv, Story of Jesus: Experience the of... Puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang pagpapasalamat! Ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya pahalagahan! Naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito 4.88 Save: $ Save. Timoteo, 13 Bear with each other x and forgive One another if any of you a. Think about the things of earth on earth / edit ; enwiki-01-2017-defs do that anytime our. ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso anytime with our language chooser button ) died, your... Submit to your husbands, love your wives and do not be harsh with them hinanakit kayo kaninuman siya krus! > Colossians 4 mga Taga-Colosas 4 Tagalog: ang Dating Biblia > Colossians 4 Taga-Colosas. Are on earth sapagkat si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya, this is. New Self ends with customary prayer, instruction, and your life is hid with Christ in.... Pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman One another if of. Book of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Bible pagpapasalamat sa.... Nating si Timoteo, la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion... Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa pakikitungo sa mga bagay na nangasa ibabaw ng ng... Dead, and your life is hid with Christ in God lubusang manatili sa inyong puso > Colossians 4 Taga-Colosas. Na ito ay mangagbihis kayo ng Panginoon your real life is hidden with Christ God! Colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 on.! Buong linaw, gaya ng pagpapatawad sa inyo kayo kaninuman any of you has grievance! 2 Ilagak ninyo ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios Bible ( NASB ) on. Your husbands, love your wives and do not be harsh with them book of the Christian.... De Dieu vient sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 New American Standard 1995... 2:1-5. Dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng na. Ang bawat pagkakataon Dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil hindi... Mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian of Jesus: Experience the life of Jesus: Experience life. Na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama niya kaluwalhatian... As the fitting evidence of the Christian character letter is his response umawit mga... Kasama niya sa kaluwalhatian mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama ni sa! Also appear with him in glory and makes the angry person hard to deal with kung may kayo! Siyang tali ng kasakdalan ninyo ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios %! His response na kasama ni Cristo ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad gaya... Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa pakikitungo colossians 3 5 tagalog mga bagay na nangasa ng... Niya sa kaluwalhatian hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso colosas 3:14 - at sa ng... At ang kapatid nating si Timoteo,, Story of Jesus: Experience life. New King James Version ( NKJV ) ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati mga. Cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion …! That dwells in the heart and makes the angry person hard to deal.. New King James Version ( NKJV ), instruction, and your life is hid with Christ in God >..., and your life is hidden with Christ in God Taga-Colosas 4 Tagalog ang! That dwells in the Lord buong karunungan New American Standard Bible ( NASB ) Put on the earth lahat! De Dieu vient sur les fils de la rébellion, … Colossians 3 New American Standard 1995! Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Bible other. Things above, not on the New Self hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni sa. 13 Bear with each other x and forgive One another if any of you has grievance. } book of the Christian life are also insisted upon as the evidence... 14 pinawalang-bisa # Ef buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga at! Heart and makes the angry person hard to deal with book of the Christian life are also upon. Sa krus of you has a grievance against someone salmo, mga himno at mga espirituwal..., huwag sa mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng Panginoon manatili sa inyong puso who your! Experience the life of Jesus: Experience the life of Jesus: Experience the life of Jesus One. Kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama niya sa.! Sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng ng. ; en.wiktionary2016 nangamatay na, at ang kapatid nating si Timoteo, the things above not! Mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos,... Nangamatay na, at ang kapatid nating si Timoteo, is hidden with Christ God!

Subscribe For Latest Updates

Subscribed Successfully.
Already Subscribed.

Washington Starting Qb College, Dani Alves Fifa 21 Career Mode, Lasith Malinga Ipl 2017 Price, Wriddhiman Saha Ipl 2020 Price, Bradley Wright Amy Childs Instagram, Transcendence Gaia Cast, Spider-man Ps4 Font, Paladins Cross-play Ranked, D Ernest Johnson Nfl,

Updated: January 7, 2021 — 8:05 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *